ALGEMENE VOORWAARDEN:   Algemene voorwaarden van Innoka Auctions / Innoka veiling:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Innoka B.V., statutair gevestigd te Assen (Nederland) en kantoorhoudende te Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Assen onder dossiernummer: XXXX;, hierna te noemen Innoka Auction

 

1.    Definities

Aanvaarding: de verklaring van Innoka auction aan de Gebruiker dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, deze verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur; Bieding: een door Gebruiker op de Website uitgebracht onherroepelijk aanbod op Zaken; Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; Consumentenkoop: de overeenkomst bedoeld in artikel 7:5 lid 1 BW, zijnde de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een Verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een Koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bieding uit te brengen op zaken die Innoka auction te koop aanbiedt; Gebruikersovereenkomst: overeenkomst tussen Innoka auction en Gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de websites worden aangeboden uit te brengen; Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper; Kavel: een of meerdere zaken die gezamenlijk in één kavel op de website van Innoka auction worden aangeboden. Koopprijs: het bedrag van de hoogste bieding na acceptatie, te vermeerderen met omzetbelasting, veilingkosten en eventuele overige kosten; Koper: de gebruiker waarvan de bieding is aanvaard; Veilingkosten: Innoka auction brengt bij de koper veilingkosten in rekening ter hoogte van een percentage over de bieding, vermeerderd met omzetbelasting. De hoogte van het op de betreffende veiling van toepassing zijnde veilingkosten wordt op de website vermeld in de omschrijving van de veiling en/of in de omschrijving van de kavel; Recht van ontbinding: het recht van de Consument om de Koopovereenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW te ontbinden; Registratie: het volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, waardoor het mogelijk wordt een Bieding te doen;

 

2.    De Gebruikersovereenkomst.

2.1.    De gebruikersovereenkomst komt slechts tot stand door registratie en is niet overdraagbaar. 2.2.    Innoka auction biedt gebruiker de mogelijkheid via een internetveiling biedingen te doen op de kavels (verkoop bij opbod). Biedingen vinden plaats exclusief omzetbelasting en opgeld en eventuele overige kosten, tenzij anders bij de betreffende kavel vermeld op de Websites. 2.3.    Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft gebruiker de verplichting deze per ommegaande door te voeren. Indien gebruiker dit nalaat, is Innoka auction gerechtigd € 75,- kosten bij gebruiker in rekening te brengen. 2.4.    Innoka auction is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een gebruiker te weigeren en/of te verwijderen. 2.5.    Innoka auction Heeft het recht om veilingtijden eerder of later te laten aanvangen en/of eindigen. Tevens kan met goede reden de uitleverdag gewijzigd worden. 2.6.    Innoka auction sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op enige wijze ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst, de koopovereenkomst en het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Innoka auction. Meer specifiek, maar niet uitputtend, Innoka auction aanvaardt geen aansprakelijkstelling – handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie; – de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken; – het niet voldoen van de zaken aan de specificaties zoals vermeld op de website; – het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is; – fouten in de software; – het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website; – handelingen van verkoper nadat gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten.

 

3.    De koopovereenkomst en levering

3.1.    De koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding, waarbij koper de kavel koopt tegen betaling van de Koopprijs. 3.2.    Het risico van de kavels gaat over op moment van aanvaarding. 3.3.    Levering van de kavels vindt plaats op een door Innoka auctions te bepalen plaats en tijd door bezitsverschaffing, doordat aan Koper toegang wordt verschaft tot de ruimte waarin de Zaken zich bevinden. Indien de kavels door een transporteur worden opgehaald uit de ruimte waarin de kavels zich bevinden, vindt de levering aan Koper plaats op het moment waarop de transporteur toegang wordt verschaft tot de ruimte. 3.4.    Koper dient bij het ophalen van de gekochte Zaken de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen en dient aanwijzingen van Innoka auctions op te volgen. Indien het nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient koper daarvoor op eigen kosten op vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle als gevolg van het afhalen van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Innoka auctions vrijwaren voor alle schade die derden ter zake lijden.

 

4.    Facturering en betaling

Innnoka auctions verzendt een factuur voor de Koopprijs, te vermeerderen met omzetbelasting, veilingkosten en eventuele overige kosten aan koper. Koper dient de factuur tijdig te voldoen binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en op de wijze zoals vermeld op de factuur.

 

5.    Ontbinding 5.1.    Indien Koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt, verkeert koper direct in verzuim en heeft Innoka auctions het recht de koopovereenkomst per direct te ontbinden door middel van een per brief of per e-mail te verzenden verklaring. Dit geldt in ieder geval voor de volgende (niet limitatief opgesomde) verplichtingen van Koper: – het niet tijdig betalen van de factuur; – het niet tijdig ophalen van het gekochte; – het weigeren van de levering; – het niet verstrekken van de voor levering benodigde informatie. 5.2.    Indien koper verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt, staat het Innoka auctions vrij de zaken direct aan een ander te verkopen, zonder dat Innoka auctions tot enige (schade-) vergoeding zijn gehouden. Bovendien is Koper verplicht alle als gevolg van zijn tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Innoka auctions geleden schade te vergoeden. 5.3.    Indien koper de koopprijs niet tijdig betaalt dan wel de gekochte kavels niet tijdig en/of niet volledig afneemt, is Innoka auctions gerechtigd incassokosten c.q. administratieve kosten in rekening te brengen ter hoogte van minimaal 20% van de Koopprijs met een minimum van 100 euro. Daarnaast zullen de opslagkosten en evt verwijderingskosten worden berekend. 5.4.    Indien de Koopovereenkomst, op basis van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, door Innoka auctions wordt ontbonden, blijft koper verplicht de veilingkosten te voldoen, te verhogen met € 17,50 administratiekosten en omzetbelasting. 5.5.    Gunning: Innoka auctions heeft te allen tijde eenzijdig het recht de koopovereenkomst te ontbinden tot het moment waarop de levering plaatsvindt. Indien dit gebeurt is Innoka auctions niet gehouden tot vergoeding van, als gevolg van de ontbinding eventueel, door koper geleden schade.

 

6.    Herroepingsrecht 

6.1.    Een Consument heeft conform artikel 6:230o lid 1 BW gedurende maximaal veertien dagen het recht tot ontbinding bij iedere overeenkomst die voortvloeit uit een veiling van Innoka auctions, niet zijnde een verbintenis van de Consument tot betaling van ten hoogste 50 euro bedraagt. 6.2.    De in artikel 6.1 vermelde termijn van retournering gaat in vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen, of a) als de koper in eenzelfde koopovereenkomst  meerdere kavels heeft gekocht: de dag waarop de Koper of een door hem aangewezen derde, alle kavels heeft ontvangen; b) als de levering van een Kavel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

7.   Verplichtingen Consument bij herroeping

7.1. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak. 7.2. De Consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. 7.3. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Kavel als een behandeling van de Kavel  verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. 7.4. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de termijn van 14 dagen door middel van het versturen van een aangetekende brief aan het adres van Innoka auctions.

 

8.    Garantie, vrijwaring en kwijting

8.1. Innoka auctions verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken daarop van derden geen enkele garantie van welke aard dan ook. Koper doet afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze bepalingen niet van dwingend recht zijn. 8.2. De Zaken worden verkocht in de staat waarin ze op de datum van aanvaarding verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Innoka auctions geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid of verkoopbaarheid. Koper dient de staat van de kavels nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren. Innoka auctions kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wegens eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de omschrijving van een kavel. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening met de koopprijs. 8.3. Koper vrijwaart Innoka auctions tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de gesloten Koopovereenkomst.

 

9.    Privacy

9.1. Innoka auctions neemt de verkregen persoonsgegevens op in de administratie. 9.2. Door Registratie op de Website geeft gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens 9.3.    Innoka auctions zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is Innoka auctions bevoegd deze gegevens te verstrekken aan eventuele hulppersonen. Innoka auctions zal deze gegevens niet zonder toestemming van gebruiker aan overige derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

 

Slotbepalingen

10.1    De ongeldigheid, nietigheid, of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de Gebruikersovereenkomst of de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van die betreffende overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen. 10.2.    Gebruiker en koper doen voor zover dit wettelijk mogelijk is afstand van hun recht de gebruikersovereenkomst en/of koopovereenkomst voor zoveel mogelijk te vernietigen dan wel te ontbinden. 10.3.    De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van gebruiker/koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 10.4.    Innoka auctions kan, naast deze algemene voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de veiling, althans voor de veiling van de kavels waarop zij betrekking hebben via de website worden gepubliceerd. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden. De voorwaarden die op de website gesteld worden omtrent het inschrijven, bieden, betalen, ophalen en bezorgen zijn naast de in deze algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking met de Koper/Gebruiker. 10.5.    Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een schriftelijke verklaring die door een bevoegde vertegenwoordiger is ondertekend en voor akkoord door gebruiker is geparafeerd. 10.6. Innoka auctions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden algemene voorwaarden zullen dan alle voorgaande algemene voorwaarden vervangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 10.7.    De Gebruikersovereenkomst en de Koopovereenkomst alsmede deze algemene voorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht. 10.8.    Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst en de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden is slechts de bevoegde rechter te Assen bevoegd.